MedSilesia GoGlobal!Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Całkowity koszt projektu: 3 551 510,38 PLN
w tym dofinansowanie:
2 619 848,16 PLN
Okres realizacji projektu:
01.09.2018 – 31.05.2021


KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą firm zrzeszonych w ramach Klastra MedSilesia, które razem zdecydowały się wejść na rynki zagraniczne. Oferujemy produkty i usługi zaawansowane technologicznie z obszaru medycyny (m.in. z zakresu telemedycyny, zasilania urządzeń medycznych, w tym alternatywnymi źródłami energii, robotykę medyczną, obrazowanie medyczne).


DOKĄD ZMIERZAMY?

Do szerokiej promocji oferty Klastra na rynkach perspektywicznych, do których zaliczamy: Francję, Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Szwecję, Anglię, Hiszpanię, USA.


CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynki zagraniczne wspólnej oferty pod znakiem MadeInMedSilesia oraz zaawansowanych technologii i produktów jego uczestników. Ostatecznym efektem będzie wzrost eksportu.

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy