Aktualności
REGIONALNE AGENDY NAUKOWO-BADAWCZE - konkurs już w marcu - zasady już znane!
27.02.2018
 
ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
Wiodącym celem proponowanych zakresów prac badawczych i rozwojowych w tym obszarze jest  ukierunkowanie  oczekiwanych  efektów  na  pojedynczego,  indywidualnego  odbiorcę.
Takiemu podejściu podporządkowane są praktycznie wszystkie poniższe zakresy tematyczne.  Każdy  z  nich  może  być  traktowany  jako  działania  spersonalizowane  skierowane  do
poszczególnych pacjentów lub ich odpowiednio dobranych grup, razem stanowiących objęte działaniami społeczeństwo.
Zagadnienia związane z dbałością o zdrowie społeczeństwa pojawiają się ponadto w drugiej grupie  tematycznej (Niegospodarka rolno –spożywcza). Umieszczono tam zadania związane z wytwarzaniem   nowych   substancji   leczniczych   i   kosmetycznych   oraz   przetwarzaniem  surowców naturalnych w celu ich skutecznego pozyskania.
 
  1. Rozwój  innowacyjnych  metod  terapeutycznych  oraz  technologii  wytwarzania medycznych produktów spersonalizowanych do stosowania głównie w terapii chorób cywilizacyjnych.
  2. Przeciwdziałanie  zjawiskom  związanym  ze  starzeniem  się  jednostek  i  społeczeństw poprzez rozwój nowych form usług opiekuńczych i wspomagania komfortu życia osób starszych, ich aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój diagnostyki chorób wieku
  3. podeszłego.
  4. Nowoczesne    techniki    rehabilitacyjne,    rekonstrukcyjne    i    regeneracyjne    tkanek    i narządów.
  5. Innowacyjne  metody  badania  wpływu  zewnętrznych  czynników  fizykalnych  oraz środowiska naturalnego na stan zdrowia.
  6. Rozwój nowych produktów leczniczych i kosmetycznych poprzez wytworzenie nowych substancji i materiałów oraz opracowanie sposobów ich skutecznego wykorzystania.
  7. Badania  właściwości  technologicznych  i  klinicznych  produktów  farmaceutycznych i kosmetycznych oraz sposobów utylizacji tych produktów

Informacji ws. współpracy w ramach Klastra MedSilesia udzielają:

Izabela Czeremcha
Menadżer Klastra

tel.: 32 339 31 20
kom.: 668 426 494
e-mail: iczeremcha@gapr.pl

Alicja Michalik
Animator Klastra

tel.: 32 339 31 80
kom.: 795 195 683
e-mail: amichalik@gapr.pl

 

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 44-100 Gliwice, tel: (32) 33 93 110, faks: (32) 33 93 117, REGON: 276142230, NIP: 631-22-03-756,
Kapitał zakładowy: 199 334 625,00 zł, Numer KRS: 0000089796 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy